67/1 หมู่ 17, ตำบล พรหมณี, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย 26000

โทรหาเรา:
0918016761

  • โรงเรียนอนุบาลคุณากร

โรงเรียนอนุบาลคุณากร

รายละเอียด

  เนื่องด้วย พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนว่ามีความสำคัญ ยิ่งเป็นวัยแห่งการวางพื้นฐาน ของ การพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเป็นบุคคลที่มีค่าต่อสังคมต่อไปในอนาคตพระองค์ ์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจมเกล้าโดยปรับปรุงที่ทำการชั่วคราวของบริษัท ที่ก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอาคารเรียนเพื่อช่วยอบรมดูแลและให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้างโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ขออนุญาตทำการ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ และแต่งตั้งข้าราชการ รร.จปร.เป็นคณะกรรมการดูแลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ทำการ ๑๐ ไร่ ๓ งาน บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับจากครอบครัวของข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสำคัญ ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๗/๓๐๒๐ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๐
               ต่อมา ในปีพ.ศ.๒๕๓๑ ทรงเห็นว่าอาคารเดิมร้อนอบอ้าว ไม่เอื้ออำนวยต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลัง โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ได้ขยายการ รับนักเรียนในวงกว้างออกไปคือ รับบุตรหลานของประชาชนภายนอกด้วย จากนั้นทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนอนุบาล” เพื่อการบริหารงานเป็นระเบียบมากขึ้นมีแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ทรงพระราชทาน นามว่า “โรงเรียนอนุบาลคุณากร” อยู่ในพระราชูปถัมภ์พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง

              ทั้งนี้ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุน เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนโดยใช้จากดอกเบี้ยที่ได้รับจึงนับ เป็นพระ มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ของข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครนายก รวมระยะเวลาที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๕ ปี เต็ม

 
     
     

คุณอาจจะชอบ